Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.

Zákon č. 72/1994 Sb., tzv Zákon o vlastnictví bytů

kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Tímto zákonem se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly některé další zákony. Důležitou součástí tohoto zákona byla definice „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého šlo rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky v katastru nemovitostí.

Od 1. ledna 2014 byl zrušen novým občanským zákoníkem.

Zákon o vlastnictví bytů se plně uplatňuje i nadále pro vlastnictví jednotek (bytů a nebytových prostorů) vzniklých podle tohoto zákona do dne 31. 12. 2013. Příslušné přechodové ustanovení je uvedeno přímo v novém Občanském zákoníku. Podle ustanovení § 3063 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že „[n]abyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., (…), vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“

Zákon o vlastnictví bytů dopadá nadále na na členy právnické osoby SVJ, jestliže vznikla podle zákona o vlastnictví bytů ve znění novely č. 103/2000 Sb. do dne 31.12.2013 (dále jen „SVJ(2000)“). Podle ustanovení § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb platí, že „jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, [se řídí] dosavadními právními předpisy“. To platí plně i pro stanovy právnické osoby SVJ(2000), které jsou nepochybně smlouvou sui generis mezi právnickou osobou a jejími členy. Proto je obsah stanov i nadále závazný a oboustranně vymahatelný i po zrušení zákona o vlastnictví bytů. Členové SVJ(2000) mohou stanovy přizpůsobit nové právní úpravě, ovšem v tom případě je nutno dodržet ustanovení NOZ o přijetí stanov právnické osoby; vyžaduje se ke schválení změněných stanov souhlas vlastníků všech jednotek podle § 1200 NOZ.

Zákonem o vlastnictví bytů se i nadále řídí rozsah práv a povinností právnické osoby SVJ(2000) při zákonné správě cizího majetku (domu a pozemku). Podle ustanovení § 15 zákona č. 89/2012 Sb platí, že „[p]rávní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“ Podle § 16 zákona č. 89/2012 Sb platí, že „[p]rávní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu“. Z uvedeného plyne jednoznačně, že právní způsobilost a svéprávnost právnické osoby SVJ(2000) zůstává nezměněna, a řídí se stále zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Je tedy vyloučeno, aby tato právnická osoba se stala právnickou osobou SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb. pouhou změnou svých stanov. Takové protiprávní jednání zákon považuje za nulitní (absolutně neplatné), i kdyby se pro změnu vyjádřili všichni vlastníci jednotek v domě..

zdroj: portál veřejné správy